معرفی همکاران اداره مشاوره


نام : لعیا

نام خانوادگی : مجرد جبل

رشته تحصیلی : ارشد مطالعات زنان

سمت : کارشناس مددکاری اجتماعی

نام : لیدا

نام خانوادگی : کوهکلانی

رشته تحصیلی : ارشد روانشناسی عمومی

سمت :  روانشناس 

نام : مهری

نام خانوادگی : اسبقی پور

رشته تحصیلی : ارشد روانشناسی بالینی

سمت : روانشناس

 

نام : رحمان 

نام خانوادگی : بهمرد خانشان

رشته تحصیلی : مددکاری اجتماعی

سمت :کارشناس مددکاری اجتماعی

 

نام : سید جاوید

نام خانوادگی : جامعی

رشته تحصیلی : ارشد روانشناسی بالینی

سمت : روانشناس

نام: سیامک 

نام خانوادگی :الیاسی

رشته تحصیلی : ارشد روانشناسی بالینی

سمت : روانشناستمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب