راههای مثبت اندیشیشيوه يادگيري مثبت گرايي

شرط آنكه ديد فرد نسبت به زندگي اصلاح شود آن است
كه او از همه نظر در ابعاد و زواياي مختلف رفتارش، مثبت
شود. افكار، باورها و نظري را كه درباره خود داريد مورد
بررسي قرار دهدي و در صورت لزوم آنها را تغيير دهيد.

• مبارزه با افكار منفي : رمز موفقيت در
مثبتانديش، يافتن راههايي براي مقابله با افكار
منفي و سپس پذيرفتن افكاري واقعي تر و
مثبت تر به جاي آنهاست.

 • تغيير دادن تصويرهاي زندگي: افكار به شمال
بازنماييهاي ذهن، تجربه مي شوند: يعني به
شكل تصويرها، صداها، كلمات و عبارات درون
ذهن. شما مي توانيد با بررسي كردن اين
تصويرهاي ذهني و تغييردادن به آنها بر نحوه
تفكر خود و احساسي كه درباره خود و زندگي
داريد تأثير بگذاريد.

• از نو انديشيدن درباره باورها : باورها، عقايد
راسخ و تزلزل ناپذيري هستند كه از تجربه هاي
زندگي ناشي مي شوند. باورهاي خوب و مثبت،
نوعي احساس مثبت درباره خود، درباره ديگران
و درباره ؟؟؟؟ در فرد به وجود مي آورند و
باورهاي بد: احساس ناتواني و درماندگي ايجاد
ميكنند. باورهاي مفيد و خوب را شناسايي كنيد
و شيوه تغيير باورهاي غيرمفيد را ياد بگيريد.

• تقويت عزت نفس : افرادي كه عزت نفس
بالايي دارند به طور طبيعي داراي تفكر مثبت
هستند. از سوي ديگر داشتن ديد مثبت در
زندگي، به معناي وجود عزت نفس بالا در افراد
است. اگر روشهاي يادگيري مثبت انديشي را به
كار ببريد و باورهاي مثبتي را در خود ايجاد
كنيد عزت نفس شما هم افزايش مي يابد.

• حفظ رفتارهاي مثبت : استفاده كامل از
راهكارهاي مثبت انديشي در زندگي، يعني
كاربرد آنها در همه شرايط و همه مواقع و اين
كاري است كه بايد آن را ياد بگيريد. وقتي كه
اين راهكارها در پي استفاده مداوم به عادت
تبديل شوند آنگاه از عوايد و مزاياي آنها
بهره مند ميشويد.
تحقق بخشيدن به توان هاي بالقوه
براي داشتن يك زندگي كاملاً موثر، راهكارهاي مثبت
انديشي را نه تنها در مورد عواطف، اعمال و افكار روزمره
خود مورد استفاده قرار دهدي بلكه آنها را در زمينه صفات
شخصيتي عمقي و ريشه دارتر خود نيز بكار ببنديد.

• شناسايي هيجان ها و تأثيرگذاري بر آنها:
هيجانها اولين علايمي هستند كه در پاسخ به
عوامل مختلف در زندگي، از جسم و روان شما
صادر ميشوند. هيجانهاي منفي را به سرعت
كنترل كنيد و با استفاده از انرژي آنها به عمل
بپردازيد.

• كنترل احساسات و عواطف: بعضي از هيجان ها
و عواطف سنگين تر از بقيه هستند و مي توانند
بر عزت نفس و روابط شما با ديگران تأثير
بگذارند، به جاي آنكه بگذاريد هيجان ها شما را
كنترل كنند، شما مي توانيد آنها را در اختيار و
تحت كنترل خود بگيريد.

• ايجاد خوش بيني: يكي از مباني و بنيان هاي
مثبت انديشي تأكيد آن در مورد مثبت بودن در
آينده است با پذيرفتن كامل اين ديدگاه نسبت
به زندگي فردي خوش بين مي شويد و به جاي
آنكه در برخورد با آينده، احساس درماندگي
كنيد، با كمال درايت با فردا و فرداها روبرو
خواهيد شد.

• ايجاد اعتماد به نفس: چه در حال انجام يك
مسابقه ورزشي باشيد و چه در حال يك
مصاحبه، مثبت انديشي را در راستاي عملكرد
خويش بكار بگيريد و اعتماد به نفس به دست
بياوريد. مثبت انديشي كانون محوري اعتماد به
نفس است، وقتي كه به شكلي مثبت فكر
مي كنيد، عملكردتان به بالاترين حد خود
ميرسد.

• هدف گزيني: داشتن هدف در زندگي باعث
ميشود تا فعاليت مغز مثل زمان شادي ها
افزايش يابد. دست يابي به هدف موجب ايجاد
فعاليت هاي شديد ديگري در مغز مي شود كه
آن هم به شادي منجر مي شود. براي تداوم يك
نگرش مثبت به زندگي، اهدافي براي خود تعيين
كنيد و آنگاه بكوشيد تا به آنها دست يابيد.

• يافتن معنايي براي زندگي: افراد هر چه در
زندگي خود به معنا و هدف قوي تري معتقد
باشند مثبت گراتر و شادكام تر ميشوند. بنابراين
به طور جدي سعي كنيد تا در كارهايي كه
ميكنيد، معنا و مقصودي پيدا كنيد و تجربه ها و باورهايي را در خود بپرورانيد كه نشاندهنده معناي زندگي باشندتمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب