دریافت پاداش در چه ساعاتی خوشایندتر است؟


دریافت پاداش در چه ساعاتی خوشایندتر است؟

در مطالعه‌ای که در مرکز تحقیقات Swinburne انجام شد، مشخص شد که سیستم پاداش‌دهی مغز، فعالیت‌های متفاوتی در طی روز دارد و اوج فعالیت آن در طی ساعات صبح و عصر است.
به نقل از نیوز مدیکال، تحقیقات مذکور نشان داد که یک ارتباط احتمالی بین سیستم پاداش‌دهی مغز و ساعت داخلی بدن وجود دارد.
محققین فرض را بر این گذاشتند که مسیر‌های هدایتی سیستم پاداش مغز ، در طول روز ، تغییرات قابل پیش‌بینی را نشان می‌دهند و تا حدی توسط ساعت بدن یاهمان سیستم شبانه‌روزی تنظیم می‌شوند.
در آزمایشی که طراحی شد ، 16 مرد سالم راست دست، در زمان‌های متفاوت، به قمار گماشته‌شدند ؛ در ساعات 10 صبح ، 2 عصر و 7 عصر .
از بین کارت های شماره‌ی 1 تا 9 ، از آن‌ها خواسته شد شماره‌ی یک کارت را پیش‌بینی‌کنند.
در پایان، به کسی که در طی سه بار آزمایش ، بهترین عملکرد را داشت ، یک جایزه‌ی مالی تعلق می‌گرفت.
در طی آزمایش، مغز شرکت‌کنندگان به‌وسیله‌ی fMRI مورد‌ مشاهده قرار‌گرفت. محققین اظهار‌ داشتند که فعالیت الکتریکی پوتامن چپ ( مرکز پاداش‌دهی مغز که در قاعده‌ی مغز پیشین قرار دارد.) در اواسط روز ( 2 عصر)، نسبت به اوایل و اواخر روز (10صبح و 7 عصر) در پایین‌ترین مقدار قرار‌دارد.

یافته های کنونی در مقابل آزمایش‌های گذشته قرار گرفته است، که اظهار می‌کردند اندازه‌گیری‌‌های رفتاری میزان فعالیت سیستم پاداش مغز در اوایل ظهر اوج فعالیت را دارد؛ از‌ همین رو انتظار می‌رفت فعالیت سیستم پوتامن و توقع پاداش مغز در اوایل بعد از ظهر بیشترین مقدار را نشان دهد؛ اما اطلاعات حاصله خلاف این مورد را نشان داد و باعث شگفتی شد .
در واقع مغز انسان در این از ساعات روز بیشتر انتظار پاداش را دارد که از ساعت شبانه‌روزی بدن اقتباس می‌شود.
این یافته ها راه را برای آینده‌ی نزدیک در ضمینه‌ی فهم تغییرات جنبه‌های مختلف سیستم پاداش مغزی هموار می‌کند.

در مطالعه‌ای که در مرکز تحقیقات Swinburne انجام شد، مشخص شد که سیستم پاداش‌دهی مغز، فعالیت‌های متفاوتی در طی روز دارد و اوج فعالیت آن در طی ساعات صبح و عصر است.
به نقل از نیوز مدیکال، تحقیقات مذکور نشان داد که یک ارتباط احتمالی بین سیستم پاداش‌دهی مغز و ساعت داخلی بدن وجود دارد.
محققین فرض را بر این گذاشتند که مسیر‌های هدایتی سیستم پاداش مغز ، در طول روز ، تغییرات قابل پیش‌بینی را نشان می‌دهند و تا حدی توسط ساعت بدن یاهمان سیستم شبانه‌روزی تنظیم می‌شوند.
در آزمایشی که طراحی شد ، 16 مرد سالم راست دست، در زمان‌های متفاوت، به قمار گماشته‌شدند ؛ در ساعات 10 صبح ، 2 عصر و 7 عصر .
از بین کارت های شماره‌ی 1 تا 9 ، از آن‌ها خواسته شد شماره‌ی یک کارت را پیش‌بینی‌کنند.
در پایان، به کسی که در طی سه بار آزمایش ، بهترین عملکرد را داشت ، یک جایزه‌ی مالی تعلق می‌گرفت.
در طی آزمایش، مغز شرکت‌کنندگان به‌وسیله‌ی fMRI مورد‌ مشاهده قرار‌گرفت. محققین اظهار‌ داشتند که فعالیت الکتریکی پوتامن چپ ( مرکز پاداش‌دهی مغز که در قاعده‌ی مغز پیشین قرار دارد.) در اواسط روز ( 2 عصر)، نسبت به اوایل و اواخر روز (10صبح و 7 عصر) در پایین‌ترین مقدار قرار‌دارد.

یافته های کنونی در مقابل آزمایش‌های گذشته قرار گرفته است، که اظهار می‌کردند اندازه‌گیری‌‌های رفتاری میزان فعالیت سیستم پاداش مغز در اوایل ظهر اوج فعالیت را دارد؛ از‌ همین رو انتظار می‌رفت فعالیت سیستم پوتامن و توقع پاداش مغز در اوایل بعد از ظهر بیشترین مقدار را نشان دهد؛ اما اطلاعات حاصله خلاف این مورد را نشان داد و باعث شگفتی شد .
در واقع مغز انسان در این از ساعات روز بیشتر انتظار پاداش را دارد که از ساعت شبانه‌روزی بدن اقتباس می‌شود.
این یافته ها راه را برای آینده‌ی نزدیک در ضمینه‌ی فهم تغییرات جنبه‌های مختلف سیستم پاداش مغزی هموار می‌کند.تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب